yourgirl

65 tekstów – auto­rem jest your­girl.

"Jes­teś jak jeż.
U jeża pier­wsze co widzi­my to kol­ce, a u Ciebie pier­wsze co się widzi to złośli­wość, oziębłość w sto­sun­ku do in­nych ludzi. Ale jeżeli się le­piej przyj­rzeć to jeżyk ma słodką mor­dkę, i Ty też, jes­teś zu­pełnie inną osobą niż na początku."


K. na­dal nie wierzę, że po ro­ku zna­jomości, ktoś mógł mnie tak dob­rze poznać. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 lipca 2013, 14:09

Za rok o tej porze będę już pra­wie pełnoletnia.
Zacznie się to­tal­na roz­kosz i korzys­ta­nie z życia? Wątpię.
Chy­ba jed­nak nie jes­tem na to go­towa, zbyt duża od­po­wie­dzial­ność na mnie spad­nie, sa­ma będę de­cydo­wać o swoim życiu. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 maja 2013, 15:55

To miał być piękny rok, mi­mo wszystko.
Może na­dal war­to wie­rzyć, że cze­kasz i niedługo będzie tak, jak te­go chcieliśmy. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 26 maja 2013, 22:31

Z gorączką, załza­wiony­mi ocza­mi i in­ny­mi prze­sym­pa­tyczny­mi oz­na­kami cho­roby lecę pod­bi­jać świat pełen chus­teczek, her­ba­tek i ciepłych ko­cyków :) 

myśl
zebrała 9 fiszek • 22 maja 2013, 15:34

To jed­nak są Ludzie i "ludzie".
Ten świat jest prze­pełniony idiota­mi, na prawdę!
Tyl­ko szko­da pat­rzeć jak z dnia na dzień staczają się na sa­mo dno swo­jej włas­nej ułomności. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 maja 2013, 09:15

Trochę więcej dys­tansu do siebie, korzys­ta­nia z real­ne­go życia i od­poczyn­ku od gier!
A mówią, że to baj­ki, które lecą w tv ogłupiają małe dzieci, ow­szem ro­bią im wodę z mózgu, ale żeby do­rośli dos­ta­wali na łeb od gier? Te­go jeszcze nie było. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 maja 2013, 19:16

A co jeżeli to był tyl­ko piękny sen, a ja zaczy­nam się z niego budzić... I te­raz wszys­tko będzie ta­kie zwyczaj­ne, ta­kie pros­te i szare?M. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 kwietnia 2013, 22:42

"Cały czas marzę, że będziesz ze mną i nig­dy nie odejdziesz.
Przes­tanę od­dychać, jeśli już nig­dy Cię nie zobaczę."

Nic­kelback- Far away 

myśl
zebrała 6 fiszek • 23 kwietnia 2013, 15:49

Po­nad pół ro­ku poszło w głębo­kie po­ważanie, prze­cież tak dob­rze so­bie radziłam. A może tyl­ko mi się tak wy­dawało? Mo­men­talnie zab­rało mi głos, ser­ducho zaczęło wa­lić jak­bym dos­ta­wała pal­pi­tac­ji, w głowie miliard [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 kwietnia 2013, 18:21

Pier­wszy krok do osiągnięcia cze­gokol­wiek to wiara w siebie i poszu­kanie mo­tywac­ji. Ja swoją zna­lazłam. Czas po­każe, czy wiara w siebie wróci i spoj­rzę na świat trochę bar­dziej optymistycznie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 kwietnia 2013, 19:13

yourgirl

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yourgirl

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność